Otevřená a efektivní radnice

Budeme tu pro vás

 • Prodloužíme nejméně jednou v týdnu úřední hodiny Úřadu městské části Praha 7 do 20:00.
 • Zavedeme na webu praha7.cz systém sběru návrhů, poznatků a doporučení a zajistíme zpětnou vazbu na obdržené podněty.
 • Podpoříme angažovanost občanů Prahy 7 také prostřednictvím zastupitelů, sympatizantů a různých organizací (společenství vlastníků, občanských sdružení/spolků).
 • Zavedeme bezplatnou linku sociálně právní pomoci pro občany Prahy 7.

Nemáme co tajit

 • Zveřejníme jmenovitá hlasování z Rady a Zastupitelstva městské části Praha 7 i ze všech komisí a výborů. Zveřejníme také zápisy z veškerých jednání i všechny podklady k rozhodování a přílohy k usnesením rady a zastupitelstva (neveřejné přílohy budou pouze výjimečně, ve zdůvodněných případech, kdy to vyžaduje zákon).
 • Zavedeme online přenosy z jednání Zastupitelstva městské části Praha 7.
 • Občané budou mít přístup na jednání všech komisí a výborů Prahy 7.
 • Materiály vytvářené městskou části Praha 7 budou dostupné pod svobodnou licencí (budou k volnému užití).

Otevřeností zamezíme korupci

 • Zavazujeme se zprůhlednit systém přípravy a zadávání veřejných zakázek. Před vyhlášením zadávacího řízení bude zadavatel povinen veřejně obhájit potřebnost veřejné zakázky a vypořádat doručené připomínky.
 • Budeme zveřejňovat transparentní informace o jednáních komisí pro výběrová řízení týkající se veřejných zakázek.
 • Pronájmy obecních bytů budeme řešit pomocí veřejných aukcí (mimo bytů a nebytových prostorů určených pro sociální účely).
 • Jsme zásadně proti „outsourcingu“ služeb na pochybné firmy v případech, kdy danou záležitost může řešit přímo úřad. Tam, kde je externí dodávka služeb nezbytná, proběhne otevřená a transparentní soutěž.
 • Ve fungování radnice zavedeme co nejvyšší počet open source systémů a jasně a konkrétně formulovaná pravidla pro nákup výpočetní techniky a softwaru. Ta budou splňovat požadavky kladené na veřejné zakázky, zejména princip transparentnosti, rovného přístupu a nediskriminace.

Budeme efektivně hospodařit

 • Vrátíme přímo pod městskou část Praha 7 vydávání časopisu Hobulet, aby se z něj znovu stal standardní časopis městské části, a ne reklama pro jednu politickou stranu. Hobulet je možné vydávat mnohem levněji a v nesrovnatelně vyšší kvalitě obsahu i tisku.
 • Zasadíme se o efektivní využívání strukturálních fondů Evropské unie pro občany a organizace sídlící v Praze 7.
 • Zajistíme energetický audit budov dlouhodobě užívaných Prahou 7 (např. školy, školky) a na jeho základě připravíme program energetických úspor. Lze tak ušetřit desítky milionů korun (jak ukazují zkušenosti např. z Prahy 3), které je možné využít například pro rozvoj školství. Investice do energetických úspor zajistíme formou Energy Performance Contracting: externí subjekt investuje zdarma a investice se mu splácí z energetických úspor.
 • Zavedeme strategické plánování a projektové řízení radnice. Skoncujeme s nekoncepčním a chaotickým rozvojem a investicemi, jež jsou většinou realizovány kvůli obohacení politiků, kteří je schválili. Návrhy rozvoje Prahy 7 zpracujeme do strategického plánu, který předložíme k veřejnému připomínkování. Po jeho schválení ustanovíme jednotlivé rozvojové projekty, jejichž výsledky i hospodaření budeme průběžně zveřejňovat.

Zapojíme vás do rozhodování a budeme vaše názory respektovat

 • K zásadním otázkám Prahy 7 vypíšeme místní referenda.
 • Výběr nového sídla radnice musí respektovat výsledky referenda i zákon o veřejných zakázkách a musí začít velmi rychle: v roce 2015 končí současná nájemní smlouva. Budeme jednat o možnosti prodloužení této smlouvy, abychom před přesunem do nové budovy nemuseli dočasně pronajímat jiné prostory. Nové a definitivní sídlo radnice chceme v co nejkratším reálném čase.

Napsat komentář

Required fields are marked *.